Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ REGULARNYCH i WARSZTATÓW w SZKOLE TAŃCA HAMSA

1. Organizatorem zajęć tanecznych jest „Szkoła Tańca Hamsa” prowadzona przez: Agata Zakrzewska, 02-106 Warszawa, ul. Siemieńskiego 17/90 (zwana dalej Hamsa). Szkoła ta znana była dawniej pod nazwą: Szkoła Tańca Saggat.

2. Zapisanie się na kurs tańca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;

3. Zgłoszenie na kurs następuje poprzez przesłanie drogą mailową chęci uczestnictwa w zajęciach na adres: info@hamsa.edu.pl. W odpowiedzi na e-mail kursant otrzymuje szczegóły dotyczące zapisu i płatności. Zwyczajowo pobierana jest zaliczka w wysokości 30zł, żeby zagwarantować miejsce w grupie. Jeśli po upływie miesiąca grupa nie zbierze się, zaliczki będą zwracane.

4. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany przez Hamsa numer rachunku bankowego. Kursant zobowiązany jest w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę grupy. Nieprawidłowe opisanie przelewu może skutkować nie wpuszczeniem kursanta na zajęcia;

5. Zapisanie się na kurs i wykupienie karnetu jest jednoznaczne z deklaracją opłacania wszystkich zajęć kursu do końca semestru lub do odwołania w formie pisemnej na adres info@hamsa.edu.pl (patrz punkt 13); (nie dotyczy osób deklarujących opłacanie zajęć za pojedyncze wejścia);

6. Hamsa nie gwarantuje miejsca dla wszystkich chętnych. Maksymalna liczba kursantów w grupie jest ustalana w porozumieniu z instruktorką/instruktorem na podstawie warunków lokalowych;

7. Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia lub karnet miesięczny. Wykupiony karnet jest imienny i nie może zostać przekazany innej osobie;

8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę, zobowiązane są przesłać dane do wystawienia faktury najpóźniej w dniu dokonania płatności. Brak informacji na temat faktury skutkuje wystawieniem paragonu fiskalnego w dniu wpłaty;

9. Karnety należy opłacać do 25 dnia poprzedzającego miesiąca lub na 5 dni roboczych przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu;

10. W szczególnych przypadkach Hamsa zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć lub warsztatów do innej siedziby;

11. Nieobecności należy zgłosić na adres mailowy info@hamsa.edu.pl co najmniej na 5 godzin przed rozpoczęciem zajęć. W takim przypadku kursant ma prawo odrobić nieobecność w ciągu 2 tygodni na innym kursie, na który kursant nie jest zapisany (oraz nie był zapisany przez ostatnie 3 tygodnie). Odrobienie nie jest możliwe w przypadku, gdy żadne zajęcia w ciągu 2 tygodni się nie odbywają. Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do zwrotu kosztów/możliwości odrobienia zajęć. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia. Odrabianie nieobecności z zajęć trwających krócej na grupie trwającej dłużej pociąga za sobą konieczność dopłaty w wysokości 5 zł za każde 15 minut różnicy w czasie trwania kursów (dotyczy odrabiania drugiej i kolejnych nieobecności w danym miesiącu).

12. W przypadku opłacenia kursu, który jeszcze nie rozpoczął funkcjonowania (np. z powodu trwających zapisów), kursant ma prawo wycofania pełnej kwoty do momentu ogłoszenia startu kursu (za pośrednictwem portalu Facebook, strony internetowej lub newslettera lub innym). Od momentu upublicznienia informacji o starcie grupy nie przysługuje prawo wycofania pełnej wpłaty. W przypadku rezygnacji po ogłoszeniu startu kursu zostanie pobrana opłata za pierwsze zajęcia.

13. Rezygnacja z kursu następuje drogą mailową na adres info@hamsa.edu.pl co najmniej na 3 dni robocze przed kolejnymi zajęciami kursu.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku ich opłacenia (patrz punkt 5);

14. W przypadku odwołania zajęć Hamsa powiadamia kursanta drogą mailową lub telefonicznie (o ile kursant udostępnił swój numer telefonu) co najmniej na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć;

15. Hamsa nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć;

16. Hamsa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione na terenie placówki, w której odbywają się zajęcia.

17. Instruktor ma prawo wyprosić z zajęć osoby, które zakłócają przebieg zajęć. Osoba taka nie ma prawa zwrotu kosztów zajęć, z których została wyproszona.

18. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy info@hamsa.edu.pl. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni.

19. Zwroty są wypłacane na podstawie uzasadnionych wyjaśnień, przesłanych drogą mailową na adres info@hamsa.edu.pl. Hamsa nie dokonuje zwrotu w przypadku, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie kursanta.
Wyjątkowe sytuacje (np. komplikacje zdrowotne, kontuzje, itp) będą rozpatrywane indywidualnie. Nie ma jednak możliwości otrzymania zwrotu kosztów, ani możliwości odrobienia zajęć, na których nieobecności się nie zgłosiło z wyprzedzeniem.

20. Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej: https://hamsa.edu.pl

ZASADY REZYGNACJI Z WARSZTATÓW

1. W przypadku rezygnacji powyżej 21 dni przed warsztatami: całkowity zwrot kosztów lub przesunięcie ich na inne warsztaty.
2. W przypadku rezygnacji z zajęć od 21 do 14 dni przed warsztatami: zwrot lub przesunięcie 50% poniesionych kosztów.
3. W wyjątkowych wypadkach (przy rezygnacji co najmniej na 7 dni przed warsztatami) istnieje możliwość uzyskania częściowego (do 30% wartości poniesionych kosztów) rabatu na inne warsztaty – ustalane indywidualnie.
4. W przypadku późniejszej rezygnacji nie ma możliwości zwrotu kosztów.
5. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, na adres mailowy: info@hamsa.edu.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z MEDICOVER SPORT (OK SYSTEM)

1. Dokonując zapisu na dany kurs, należy zaznaczyć, że na zajęcia będzie się uczęszczało w ramach Medicover Sport.
Uwaga: należy upewnić się z Medicover Sport, czy dany karnet obejmuje zajęcia w naszej placówce.

2. KAUCJA: kursant wnosi miesięczną kaucję zwrotną za każdy kurs, na który się zapisuje w wysokości: 50 zł (kursy trwające 60 minut) lub 60 zł (kursy trwające 75 minut). W przypadku nieobecności na zajęciach, z kaucji pobierana jest kwota 25 lub 30 zł (odpowiednio dla kursów trwających 60 i 75 minut).

3. DOPŁATY: dopłaty do wejść są uzależnione od zależności od rodzaju karnetu – skontaktuj się z Medicover Sport, aby sprawdzić, jaka będzie Twoja dopłata. Dopłaty mogą być wnoszone w gotówce lub pobierane z kaucji w przypadku braku możliwości wniesienia płatności gotówką.

4. Rezygnacja z kursu musi nastąpić drogą mailową na adres info@hamsa.edu.pl na co najmniej 3 dni przed zajęciami. Nie dochowanie tego terminu skutkuje pobraniem opłaty za najbliższe zajęcia kursu.

Copyright 2016 by Hamsa