Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ REGULARNYCH i WARSZTATÓW w SZKOLE TAŃCA HAMSA

1. Organizatorem zajęć tanecznych jest „Szkoła Tańca Hamsa” prowadzona przez: Agata Zakrzewska, 02-106 Warszawa, ul. Siemieńskiego 17/90 (zwana dalej Hamsa). 

2. Zapisanie się na kurs tańca lub warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;

3. Zgłoszenie na kurs następuje poprzez formularz ActiveNow bądź przez przesłanie drogą mailową chęci uczestnictwa w zajęciach na adres: info@hamsa.edu.pl. W odpowiedzi na zapis kursant otrzymuje szczegóły dotyczące zajęć i płatności. Dla zapisów do planowanych grup zwyczajowo pobierana jest zaliczka w wysokości 40zł w celu zagwarantowania miejsca w grupie. Jeśli po upływie miesiąca grupa nie zbierze się, zaliczki będą zwracane.

4. Przyjęcie do grupy następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany przez Hamsa numer rachunku bankowego (lub inną uzgodnioną z kursantem metodą płatności). Kursant zobowiązany jest w tytule przelewu podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę grupy. Nieprawidłowe opisanie przelewu może skutkować niewpuszczeniem kursanta na zajęcia;

5. Zapisanie się na kurs i wykupienie karnetu jest jednoznaczne z deklaracją opłacania wszystkich zajęć kursu do końca semestru lub do odwołania – w formie pisemnej na adres info@hamsa.edu.pl (patrz punkt 14). Nie dotyczy osób deklarujących opłacanie zajęć za pojedyncze wejścia. Deklaracje muszą być zgłoszone osobiście lub mailowo na adres: info@hamsa.edu.pl;

6. Hamsa nie gwarantuje miejsca dla wszystkich chętnych. Maksymalna liczba kursantów w grupie jest ustalana w porozumieniu z instruktorką/instruktorem na podstawie warunków lokalowych;

7. Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia lub karnet miesięczny. Wykupiony karnet jest imienny i nie może zostać przekazany innej osobie;

8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę, zobowiązane są przesłać dane do wystawienia faktury najpóźniej w dniu dokonania płatności. Brak informacji na temat faktury skutkuje wystawieniem paragonu fiskalnego w dniu wpłaty;

9. Karnety należy opłacać do pierwszych zajęć w miesiącu lub do 3 dni roboczych po zapisie na kurs;

10. Warsztaty należy opłacić w ciągu 3 dni od zapisu. Wyjątek stanowi inny, ustalony przez organizatora harmonogram opłat umieszczony w szczegółach wydarzenia dla danych warsztatów lub cyklu warsztatów. Przy rezygnacji z warsztatów obowiązują zasady podane poniżej;

11. W szczególnych przypadkach Hamsa zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć lub warsztatów do innej siedziby;

12. Nieobecności należy zgłosić poprzez system ActiveNow bądź mailowo na adres mailowy info@hamsa.edu.pl co najmniej na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku zgłoszenia nieobecności domyślnie udostępniane jest nagranie z zajęć, na których została ona zgłoszona. Kursant ma prawo odrobić nieobecność w ciągu 30 dni na innym kursie, na który kursant nie jest zapisany (oraz nie był zapisany przez ostatnie 3 tygodnie). W takim przypadku kursant proszony jest o mailowe zgłoszenie chęci odrobienia nieobecności na innym kursie na adres: info@hamsa.edu.pl. Odrobienie nie jest możliwe w przypadku, gdy w ciągu 30 dni nie odbywają się żadne zajęcia. Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do zwrotu kosztów/możliwości odrobienia zajęć. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia. Odrabianie nieobecności z zajęć trwających krócej na grupie trwającej dłużej pociąga za sobą konieczność dopłaty w wysokości 5 zł za każde 15 minut różnicy w czasie trwania kursów (dotyczy odrabiania drugiej i kolejnych nieobecności w danym miesiącu).

13. W przypadku opłacenia kursu, który jeszcze nie rozpoczął funkcjonowania (np. z powodu trwających zapisów), kursant ma prawo wycofania pełnej kwoty do momentu ogłoszenia startu kursu (kursant otrzymuje informację drogą e-mailową). Od momentu udzielenia informacji o starcie grupy nie przysługuje prawo wycofania pełnej wpłaty. W przypadku rezygnacji po ogłoszeniu startu kursu zostanie pobrana opłata za pierwsze zajęcia.

14. Rezygnacja z kursu następuje drogą mailową na adres info@hamsa.edu.pl. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku ich opłacenia (patrz punkt 5);

15. W przypadku odwołania zajęć Hamsa powiadamia kursanta drogą mailową lub smsowo (o ile kursant udostępnił swój numer telefonu) co najmniej na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć;

16. Hamsa nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

17. Hamsa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione na terenie placówki, w której odbywają się zajęcia.

18. Instruktor ma prawo wyprosić z zajęć osoby, które zakłócają przebieg zajęć. Osoba taka nie ma prawa zwrotu kosztów zajęć, z których została wyproszona.

19. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy info@hamsa.edu.pl. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni.

20. Zwroty są wypłacane na podstawie uzasadnionych wyjaśnień, przesłanych drogą mailową na adres info@hamsa.edu.pl. Hamsa nie dokonuje zwrotu w przypadku, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie kursanta.

Wyjątkowe sytuacje (np. komplikacje zdrowotne, kontuzje, itp) będą rozpatrywane indywidualnie. Nie ma jednak możliwości otrzymania zwrotu kosztów, ani możliwości odrobienia zajęć, na których nieobecności się nie zgłosiło z wyprzedzeniem.

21. Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej: https://hamsa.edu.pl

 

ZASADY REZYGNACJI Z KURSU

1. W przypadku rezygnacji z kursu minimum 7 dni przed terminem kolejnych zajęć kursu przysługuje 100% zwrotu kosztów.

2. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni, ale nie później niż 2 dni przed terminem kolejnych zajęć wpłata zostaje przeniesiona na pokrycie kosztów innych zajęć lub warsztatów.

3. Przy rezygnacji mniej niż 2 dni przed kolejnymi zajęciami z kursu kursantowi przysługuje dostęp do nagrania z zajęć.

 

ZASADY REZYGNACJI Z WARSZTATÓW

1. W przypadku rezygnacji powyżej 7 dni przed warsztatami: całkowity zwrot kosztów lub – na wniosek kursanta – przesunięcie ich na inne warsztaty.

2. W przypadku rezygnacji z zajęć od 7 do 2 dni przed warsztatami: przesunięcie poniesionych kosztów na inne warsztaty lub zajęcia.

3. W przypadku późniejszej rezygnacji nie ma możliwości zwrotu kosztów. Kursantowi przysługuje dostęp do nagrania z warsztatów.

5. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, na adres mailowy: info@hamsa.edu.pl

 

ZASADY KORZYSTANIA Z MEDICOVER SPORT (OK SYSTEM)

1. Dokonując zapisu na dany kurs, należy zaznaczyć, że na zajęcia będzie się uczęszczało w ramach Medicover Sport.

Uwaga: należy upewnić się z Medicover Sport, czy dany karnet obejmuje zajęcia w naszej placówce.

2. KAUCJA: kursant wnosi miesięczną kaucję zwrotną za każdy kurs, na który się zapisuje w wysokości: 50 zł (kursy trwające 60 minut) lub 60 zł (kursy trwające 75 minut). W przypadku nieobecności na zajęciach, z kaucji pobierana jest kwota 25 lub 30 zł (odpowiednio dla kursów trwających 60 i 75 minut).

3. DOPŁATY: dopłaty do wejść są uzależnione od zależności od rodzaju karnetu – skontaktuj się z Medicover Sport, aby sprawdzić, jaka będzie Twoja dopłata. Dopłaty mogą być wnoszone w gotówce lub pobierane z kaucji w przypadku braku możliwości wniesienia płatności gotówką.

4. Rezygnacja z kursu musi nastąpić drogą mailową na adres info@hamsa.edu.pl na co najmniej 2 dni przed zajęciami. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje pobraniem opłaty za najbliższe zajęcia kursu.

 

Copyright 2016 by Hamsa