Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ REGULARNYCH i WARSZTATÓW
w SZKOLE TAŃCA HAMSA

 1. Niniejszy Regulamin zajęć regularnych i warsztatów (zwany dalej “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Szkołę Tańca Hamsa, 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30/319 (zwana dalej “Szkoła”) prowadzoną przez: Agata Zakrzewska, 02-106 Warszawa, ul. Siemieńskiego 17/90, NIP 7010137477, REGON 363548290, na rzecz Kursantów i warunki zawarcia umowy między Szkołą i Kursantami. 
 2. Organizatorem zajęć i warsztatów tanecznych jest Szkoła. Zapisanie się na kurs tańca lub warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta przy zapisie na zajęcia (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Szkołą, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie na kurs następuje poprzez formularz ActiveNow, udostępniony wraz z informacją o bieżącej ofercie zajęć, bądź przez przesłanie drogą mailową chęci uczestnictwa w zajęciach na adres: info@hamsa.edu.pl. W celu zapisu na zajęcia oraz prawidłowego korzystania z ActiveNow Kursant (lub jego przedstawiciel ustawowy) musi posiadać aktywne konto e-mail oraz przeglądarkę lub telefon umożliwiający korzystanie z serwisu rezerwacji. W odpowiedzi na zgłoszenie kursant drogą mailową otrzymuje potwierdzenie zapisu oraz szczegóły dotyczące zajęć i płatności. Dla zapisów do planowanych grup regularnych zwyczajowo pobierana jest zaliczka w wysokości 40zł w celu zagwarantowania miejsca w grupie. Jeśli po upływie miesiąca grupa nie zbierze się, zaliczki będą zwracane.
 4. Przyjęcie do grupy następuje po mailowym potwierdzeniu otrzymanym z ActiveNow lub adresu mailowego szkoły: info@hamsa.edu.pl. 
 5. Płatności za zajęcia należy dokonać gotówką, kartą płatniczą lub BLIKiem w siedzibie Szkoły lub na wskazany przez Szkołę numer rachunku bankowego. Dla płatności w walucie innej niż złotówki możliwa jest płatność przez PayPal na adres: agatazakrzewska88@gmail.com. Przy płatności przelewem Kursant zobowiązany jest w tytule podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę grupy. Nieprawidłowe opisanie przelewu może skutkować niewpuszczeniem kursanta na zajęcia.
 6. Zapisanie się na kurs i wykupienie karnetu jest jednoznaczne z deklaracją opłacania wszystkich zajęć kursu do końca semestru lub do odwołania – w formie pisemnej na adres info@hamsa.edu.pl. Nie dotyczy osób deklarujących opłacanie zajęć za pojedyncze wejścia. Deklaracje muszą być zgłoszone osobiście lub mailowo na adres: info@hamsa.edu.pl.
 7. Szkoła nie gwarantuje miejsca dla wszystkich chętnych. Maksymalna liczba kursantów w grupie jest ustalana w porozumieniu z instruktorką/instruktorem na podstawie warunków lokalowych.
 8. Szkoła oferuje możliwość uczestnictwa z zajęciach i warsztatach w formie stacjonarnej oraz online, a także udostępnia link do nagrania z zakończonych zajęć. W celu prawidłowego korzystania z usług online konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu wyposażonego w ekran, głośniki i kamerę.
 9. Szkoła nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do strony oraz zajęć prowadzonych na żywo w formie online. W szczególności dostęp może zostać ograniczony w związku z problemami technicznymi po stronie Szkoły lub koniecznością przeprowadzenia napraw, konserwacji i wprowadzenia nowych rozwiązań.
 10. Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia lub karnet miesięczny. Wykupiony karnet jest imienny i nie może zostać przekazany innej osobie.
 11. Kursanci, którzy chcą otrzymać fakturę, zobowiązani są przesłać dane do wystawienia faktury najpóźniej w dniu dokonania płatności. Brak informacji na temat faktury skutkuje wystawieniem paragonu fiskalnego w dniu wpłaty.
 12. Karnety należy opłacać do pierwszych zajęć w miesiącu lub do 3 dni roboczych po zapisie na kurs.
 13. Warsztaty należy opłacić w ciągu 3 dni od zapisu. Wyjątek stanowi inny, ustalony przez organizatora harmonogram opłat umieszczony w szczegółach wydarzenia dla danych warsztatów lub cyklu warsztatów. Przy rezygnacji z warsztatów obowiązują zasady podane poniżej.
 14. W szczególnych przypadkach Szkoła zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć lub warsztatów do innej siedziby, a także zmiany terminu.
 15. Nieobecność na zajęciach lub warsztatach należy zgłosić poprzez system ActiveNow bądź mailowo na adres mailowy info@hamsa.edu.pl co najmniej na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku zgłoszenia nieobecności domyślnie udostępniane jest nagranie z zajęć, na których została ona zgłoszona. Kursant ma prawo odrobić nieobecność w ciągu 30 dni na innym kursie, na który kursant nie jest zapisany (oraz nie był zapisany przez ostatnie 3 tygodnie). W takim przypadku kursant proszony jest o mailowe zgłoszenie chęci odrobienia nieobecności na innym kursie na adres: info@hamsa.edu.pl. Odrobienie nie jest możliwe w przypadku, gdy w ciągu 30 dni nie odbywają się żadne zajęcia. Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do zwrotu kosztów/możliwości odrobienia zajęć. Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia. Odrabianie nieobecności z zajęć trwających krócej na grupie trwającej dłużej pociąga za sobą konieczność dopłaty w wysokości 5 zł za każde 15 minut różnicy w czasie trwania kursów (dotyczy odrabiania drugiej i kolejnych nieobecności w danym miesiącu).
 16. W przypadku opłacenia kursu, który jeszcze nie rozpoczął funkcjonowania (np. z powodu trwających zapisów), kursant ma prawo wycofania pełnej kwoty do momentu ogłoszenia startu kursu (o którym kursant otrzymuje informację drogą e-mailową). Od momentu udzielenia informacji o starcie grupy nie przysługuje prawo wycofania pełnej wpłaty. W przypadku rezygnacji po ogłoszeniu startu kursu zostanie pobrana opłata za pierwsze zajęcia.
 17. Rezygnacja z kursu i zarazem rozwiązanie umowy następuje drogą mailową na adres info@hamsa.edu.pl. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku ich opłacenia (patrz punkt 6) ani nie stanowi rozwiązania umowy. Przy rezygnacji z zajęć regularnych obowiązują zasady podane poniżej.
 18. W przypadku odwołania zajęć Szkoła powiadamia kursanta drogą mailową lub wiadomością SMS (o ile kursant udostępnił swój numer telefonu) co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 19. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 20. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione na terenie placówki, w której odbywają się zajęcia.
 21. Instruktor ma prawo wyprosić z zajęć osoby, które zakłócają przebieg zajęć. Osoba taka nie ma prawa zwrotu kosztów zajęć, z których została wyproszona.
 22. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy info@hamsa.edu.pl. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni, a odpowiedź zostanie dostarczona drogą mailową. 
 23. Zwroty są wypłacane na podstawie uzasadnionych wyjaśnień, przesłanych drogą mailową na adres info@hamsa.edu.pl. Szkoła nie dokonuje zwrotu w przypadku, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Kursanta. Wyjątkowe sytuacje (np. komplikacje zdrowotne, kontuzje, itp) będą rozpatrywane indywidualnie. Nie ma jednak możliwości otrzymania zwrotu kosztów, ani możliwości odrobienia zajęć, na których nieobecności się nie zgłosiło z wyprzedzeniem.
 24. Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej: https://hamsa.edu.pl

ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY – REZYGNACJI Z KURSÓW REGULARNYCH 

 1. W przypadku rezygnacji z kursu minimum 7 dni przed terminem kolejnych zajęć kursu przysługuje 100% zwrotu kosztów niewykorzystanej części karnetu miesięcznego.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni, ale nie później niż 2 dni przed terminem kolejnych zajęć wpłata za miesięczny karnet zostaje przeniesiona na pokrycie kosztów innych zajęć lub warsztatów.
 3. Przy rezygnacji mniej niż 2 dni przed kolejnymi zajęciami z kursu kursantowi przysługuje dostęp do nagrania z zajęć.

ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY – REZYGNACJI Z WARSZTATÓW

 1. W przypadku rezygnacji powyżej 7 dni przed warsztatami: całkowity zwrot kosztów warsztatów lub – na wniosek kursanta – przesunięcie ich na inne warsztaty.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć od 7 do 2 dni przed warsztatami: przesunięcie poniesionych kosztów na inne warsztaty lub zajęcia.
 3. W przypadku późniejszej rezygnacji nie ma możliwości zwrotu kosztów. Kursantowi przysługuje dostęp do nagrania z warsztatów.
 4. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, na adres mailowy: info@hamsa.edu.pl

ENGLISH VERSION

REGULATIONS OF REGULAR CLASSES AND WORKSHOPS IN HAMSA DANCE SCHOOL

 1. These Regulations of regular classes and workshops (hereinafter referred to as „Regulations”) define the conditions for the provision of services by Hamsa Dance School, 00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30/319 (hereinafter referred to as “School”) run by: Agata Zakrzewska, 02-106 Warszawa, ul. Siemieńskiego 17/90, NIP 7010137477, REGON 363548290, for the Students and the terms of the conclusion between Hamsa and the Students.
 2. The organizer of the dance classes is School. Signing up for a dance course or workshop is tantamount to accepting the regulations. After reading the Regulations and accepting them by the Student when registering for classes (or the Student’s statutory representative), a civil law contract will be concluded between the School, regulating the mutual obligations of the Parties. In matters not regulated in the Regulations, the relevant provisions of the Civil Code will apply.
 3. Registration for the course takes place via the ActiveNow form provided with information about the current offer of classes or by sending an e-mail to the following address: info@hamsa.edu.pl. To register for the course and properly use ActiveNow the Student (or the Student’s statutory representative) has to have an active e-mail account and a web browser or a phone enabling the use of the reservation system. In response to the registration, the student receives an e-mail confirmation of enrollment, details about the classes and payments. For enrollment in planned groups, it is customary to charge an advance of PLN 40 to guarantee a place in the group. If the group does not start after one month, the advance payments will be returned.
 4. Admission to the group takes place after receiving confirmation via email from ActiveNow or school’s email address: info@hamsa.edu.pl.
 5. Payments for classes should be made in cash, by card or BLIK in School or to the bank account indicated by School (or another payment method agreed with the student). For payments in currency different from Polish zloty the payment can be done via PayPal to address: agatazakrzewska88@gmail.com. The course participant is obliged to provide his / her / their name and surname as well as the name of the group in the title of the transfer. Incorrect description of the transfer may result in not admitting the student to the classes.
 6. Signing up for a course and purchasing a pass is tantamount to a declaration of payment for all course classes by the end of the semester or until further notice – in writing to the address info@hamsa.edu.pl. It does not apply to persons declaring payment for classes for single entries. Declarations must be submitted in person or by e-mail to the following address: info@hamsa.edu.pl.
 7. School does not guarantee a place for everyone. The maximum number of students in a group is determined in agreement with the instructor / instructor based on the local conditions.
 8. School offers the opportunity to participate in person or in online classes and workshops, and also provides a link to the recording of completed classes. In order to use the service properly, it is necessary to have a device with Internet access equipped with a screen, speakers and a camera.
 9. School does not guarantee uninterrupted or error-free access to the site and live online classes. In particular, access may be limited due to technical problems on the part of the School or the need to carry out repairs, maintenance and new solutions.
 10. The course participant may purchase a single class or a monthly pass. The purchased pass is personal and cannot be transferred to another person.
 11. Students who wish to receive an invoice are required to send the invoice details on the day of payment at the latest. Lack of information about the invoice results in issuing a fiscal receipt on the day of payment.
 12. Monthly passes should be paid for the first class in the month or up to 3 working days after enrolling in the course.
 13. Workshops must be paid for within 3 days of registration. The exception is another payment schedule established by the organizer, placed in the details of the event for a given workshop or series of workshops. The rules below apply when resigning from the workshop.
 14. In special cases, School reserves the right to transfer the classes or workshops to another location or different date.
 15. Absences should be reported via the ActiveNow system or by e-mail to info@hamsa.edu.pl at least 3 hours before the start of classes. In the case of reporting the absence, a recording of the class for which it was reported is made available by default. The student has the right to make up for the absence during 30 days at another course for which the student is not enrolled (and has not been registered for the last 3 weeks). In this case, the student is asked to send an e-mail to the following address: info@hamsa.edu.pl. It is not possible to make up for it if there are no classes within 30 days. Unreported absence does not entitle you to reimbursement / the opportunity to make up for classes. It is not possible to rewrite the fees for the next classes. Making up for absences from classes of shorter duration in a group of longer duration requires a surcharge of 5 PLN for every 15 minutes of difference in the duration of the courses (applies to making up for the second and subsequent absences in a given month).
 16. In the case of paying for a course that has not yet started (e.g. due to pending registration), the student has the right to withdraw the full amount until the start of the course is announced (the student will be informed by e-mail). From the moment of providing information about the start of the group, there is no right to withdraw the full payment. In case of resignation after the announcement of the start of the course, the fee for the first class will be charged.
 17. Resignation from the course and termination of the contract is made by e-mail to the address info@hamsa.edu.pl. Absence from classes does not release the student from the obligation to pay for them (see point 6), nor means termination of the contract. The rules below apply when resigning from the course.
 18. In case of cancellation of classes, School will notify the student by e-mail or text message (if the student has provided his phone number) at least 2 hours before the start of the class.
 19. School is not responsible for injuries or mishaps of participants.
 20. School is not responsible for items lost in the facility where the classes are held.
 21. The instructor has the right to ask people who disturb the course of the classes to leave the class. Such a person is not entitled to reimbursement of the costs of the classes from which he was dropped out.
 22. All complaints should be reported to the e-mail address info@hamsa.edu.pl.  Complaints are processed within 14 days.
 23. Refunds are made on the basis of reasonable explanations sent by e-mail to info@hamsa.edu.pl. School does not refund if the student is responsible for the absence or the necessity to resign from classes. Exceptional situations (e.g. health complications, injuries, etc.) will be considered individually. However, there is no possibility of reimbursement of costs, or the possibility of making up for classes, for which the absence was not reported in advance.
 24. The current regulations are available on the website: https://hamsa.edu.pl.

 

RULES OF CONTRACT TERMINATION – WITHDRAWAL FROM THE COURSE

 

 1. In case of resignation more than 7 days before the date of the next meeting in the course: full refund of unused part of the monthly pass.
 2. In case of resignation from classes 7 to 2 days before the date of the next meeting in the course: transfer of the costs incurred to other workshops or classes.
 3. In case of later cancellation, there is no possibility of reimbursement. The participant has access to the recordings of the class from the course.

 

RULES OF CONTRACT TERMINATION – WITHDRAWAL FROM THE WORKSHOPS

 

 1. In case of resignation more than 7 days before the workshop: full refund or – at the student’s request – transferring of the cost to another workshop. 
 2. In case of resignation from classes 7 to 2 days before the workshops: transfer of the costs incurred to other workshops or classes.
 3. In case of later cancellation, there is no possibility of reimbursement. The participant has access to the recordings of the workshops.
 4. The resignation must be made in writing to the e-mail address: info@hamsa.edu.pl
Copyright 2016 by Hamsa