Maj 23, 2019 Brak komentarzy Szkoła Tańca Hamsa Aktualności, Warsztaty ,
ENGLISH BELOW
♥ ♥ ♥ ATS® FLOW CAMP ♥ ♥ ♥ Gość specjalny: HELM! ♥ ♥ ♥
 
ZAPISY: https://forms.gle/QceMSoDSPPKTtRAA7
 
“FLOW IS DANCING IN THE DIVINE SUBCONSCIOUS” – Carolena Nericcio-Bohlman
Improwizacja, czyli… *flow*komunikacja*prezentacja*interpretacja* oraz *muzyka!
Zapraszamy na trzecią, wyjątkową edycję naszego obozu – z kultowym zespołem Helm!
 
Znasz Hosanni Oo na pamięć? Masz swój ulubiony moment na Ghawazee Shimmy w piosence Amel? Nucisz piosenkę Azara l’Akhdar po poprzednim obozie? Teraz możesz uczyć się od samego Marka Bella i Ling Shien! Nie tylko będziemy posłuchać ich na żywo, tańczyć do granych przez nich utworów, ale uczyć się od nich rozumienia muzyki i gry na saggatach!
Helm jest nieodłączną częścią ATSu. Ich utwory stanowią trzon muzycznej biblioteczki FCBD i są znane każdej pasjonatce ATSu. Carolena i Helm zaczęli swoją współpracę już na początku lat 90, kiedy dopiero format zespołu się kształtował. Muzycy i tancerki inspirowali się nawzajem, eksperymentowali ze strukturą utworów i różnymi rytmami, tak np. piosenka Beto Boharon okazała wielką niespodzianką i hitem wśród tancerek, a Hosanni Oo została dostosowana do tańca na prośbę Caroleny.
Wyczucie i rozumienie muzyki przez tancerkę jest podstawą do stworzenia udanego występu: w którym ruch jest interpretacją muzyki, a także twórczą stroną w ich dialogu. Mark i Shien nauczą nas jak wyłapywać zmiany w tempie i rytmie, jak płynnie przechodzić między tymi zmianami i je wykorzystywać, jak uchwycić zbliżający się koniec utworu, który jest często najmocniejszym momentem występu. Wspólnie rozpracujemy rytm Moroccan oraz nauczymy się muzycznej choreografii do kultowego utworu Amel! Helm to kopalnia muzycznej i ATSowej wiedzy i mamy ich teraz tylko dla siebie!
 
________________
 
 
♥ ♥ ♥ ATS® FLOW CAMP ♥ ♥ ♥
 
FLOW IS DANCING IN THE DIVINE SUBCONSCIOUS” – Carolena Nericcio-Bohlman
 
Improvisation is * flow * communication * presentation * interpretation * and * music!
 
REGISTRATION FORM: https://forms.gle/QceMSoDSPPKTtRAA7
 
We are very happy to iinvite you to the third, unique edition of our camp – with the one and only Helm!
 
Do you know Hosanni Oo by heart? Do you have your favorite moment for Ghawazee Shimmy in the Amel song? Are you humming the song Azara l’Akhdar after our last camp? Now you can learn directly from Mark Bell and Ling Shien! Not only are we going to listen to their music, dance to the songs played by them, but also learn from them how to understand music and play zills!
Helm is an inseparable part of the history of ATS. Their works are top ten in the FCBD music library and are well known to every ATS enthusiast. Carolena and Helm have started their cooperation in the beginning of the 90s, when the dance format was being created. Musicians and dancers inspired each other, experimented with the structure of songs and various rhythms. For example the song Beto Baharon turned out to be a great surprise and hit among dancers, and Hosanni Oo was adapted to dance according to Carolena’s requests.
Feeling and understanding music is the base for creating an effective performance by a dancer – a performance in which the movement is a visualisation of the music, as well as a creative reflection of the dialogue between dancer and musicians. Mark and Shien are going to teach us how to catch changes in tempo and rhythm, how to make smooth transitions between these changes and how to use them, how to capture the approaching end of the song, which is often the most dramatic moment of the performance. Together, we will figure out the Moroccan rhythm and learn musical choreography for the loved song Amel! Helm is a goldmine of music and ATS knowledge and now we have them only for ourselves!
 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
 
LOKALIZACJA:
Obóz odbędzie się w wyjątkowym miejscu – ośrodku “Oddechowo” w miejscowości Urle, 70km od Warszawy z bezpośrednim dojazdem pociągiem.
Do naszej dyspozycji będzie przestronna sala treningowa wyposażona w maty, klimatyczna jurta, w której odbędzie się część zajęć, kameralne i komfortowe domki, pyszne wegańskie jedzonko, SPA :) Tu możecie zobaczyć, jak wygląda nasza przestrzeń: http://oddechowo.pl/
____________
LOCATION:
Our camp will take place in a very special venue: “Oddechowo” in Urle, 70km from Warsaw.
There is a direct train from Warsaw to Urle – we will post details later.
The venue has a beautiful training room equipped in yoga mats, a yurt in which we will have a part of the classes, cosy and comfortable houses, tasty vegan food and a SPA :) Photos: http://oddechowo.pl/
 
 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
CO SIĘ WYDARZY?
 
Warsztaty z zespołem Helm – nauka rytmów i gry na saggatach:
 
1) Wprowadzenie do metody “Raqset al Sajat”!
Jest to specjalna metoda nauki orientalnych rytmów i gry na saggatach opracowana przez Helm dla tancerek. Zajęcia zawierają takie zagadnienia jak czytanie notacji muzycznej oraz rozpracowanie podziałów rytmicznych takich, jak 2/4, 4/4 i 8/4. Zajęcia ten pogłębią rozumienie muzyki oraz wzmocnią Twój taniec.
2) Muzyczne wyzwanie: Moroccan!
Wraz z Helmem zmierzymy się z rytmem Moroccan, jedynym, który używamy do wolnego ATSu! Po rozgrzewce nauka gry będzie przebiegać w trybie “pytania i odpowiedzi”, a kiedy już się oswoimy z grą nauczymy się także do niego tańczyć.
3) Choreografia do kultowego utworu Amel!
Nauczymy się rytmów, które składają się na tą piosenkę i sprawdzimy jak je wykorzystać w tańcu.
4) Przejścia, zakończenia i zmiany w rytmie z Markiem i Ling Shien!
Będziemy ćwiczyć przechodzenie z jednego rytmu do drugiego, a także między częściami szybkimi i wolnymi w klasycznych utworach Helmu. Te zajęcia zwiększą Twoją precyzję w grze na saggatach oraz pogłębią rozumienie muzyki granej na żywo
 
ATS Synch Art – ćwiczenia poprawiające synchronizację ruchu i komunikację w formacji
 
ATS Stage Art – sprawne przejścia, prezentacja sceniczna, organizacja pokazu
 
ATS z rekwizytami: wachlarz oraz manton! Zajęcia będą odbywały się równolegle na dwóch poziomach (na dwóch salach): podstawy danego rekwizytu oraz poziom zaawansowany w danym rekwizycie.
 
ATS Dancing in Flow® – sama improwizacja, bez słów – medytacja w ruchu (trening według koncepcji Caroleny Nericcio)
 
BodyART (holistyczny trening funkcjonalny, fuzja jogi, tai chi, qigong, ćwiczeń terapeutycznych i fitnessowych oraz ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych – idealny trening pro-zdrowotny dla tancerek ATS®u)
 
Hafla – występ uczestniczek warsztatów do muzyki na żywo z zespołem Helm, przygotowany w trakcie obozu oraz wspólna zabawa (ATSowanie)
____________
WHAT WILL HAPPEN?
 
Workshops with Helm – focused on learning rhythms and zills:
 
1) Introduction to the „Raqset al Sajat” method!
It is a special method of learning oriental rhythms and zills, developed by Helm for dancers. Classes include issues such as reading simple musical notation and working out on rhythmical divisions like 2/4, 4/4 and 8/4 to understand them. These classes will deepen understanding of music and strengthen your dance.
 
2) Musical challenge: Moroccan!
Together with Helm we will face the Moroccan 6 rhythm, the only one in slow ATS® to which we zill! After the warm-up, we’ll play along, using the cymbal patterns in a call and answer mode, and once we get used to the game, we will learn how to use it in dance.
 
3) Music choreography to a song loved by the ATS® community: Amel! We will learn the rhythms that are a part of this song and how to use it in dance
4) Transitions and endings with Mark and Ling Shien
We will practice moving from one rhythm to another, as well as from the fast and slow parts in the classic works of Helm. These classes will increase your precision in zills play and deepen the understanding of live music.
 
ATS Synch Art – exercises improving synchronization and communication in dance formation
 
ATS Stage Art – smooth transitions, stage presentation, organization of the show
 
ATS with props: fan and manton! Classes will take place simultaneously on two levels (in two rooms): the basics and advanced level with each prop.
 
ATS Dancing in Flow® – improvisation alone, without words – meditation in motion (training according to the concept of Carolena Nericcio)
 
BodyART (holistic functional training, fusion of yoga, tai chi, qigong, therapeutic and fitness exercises, as well as breathing and relaxation exercises – perfect healthy training for ATS® dancers)
 
Hafla – performance by all workshops participants with live music by Helm! The performance will be prepared during the camp workshop. Afterwards: improv and party!
 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
 
HARMONOGRAM:
 
Czwartek
14.00 Zakwaterowanie
15:00 – 17:40 Blok zajęć ATS® (technika & komunikacja w tańcu – Synch Art)
17:45 – 18:45 ATS Flow® Class
19:30 Kolacja – OGNISKO
 
Piątek
9:00 Śniadanie
10:00 – 11:00 Body Art
11:10 – 13: 40 Blok zajęć ATS® (technika & orientacja w przestrzeni – Synch Art)
14:00 – Obiad
15:30 – 16:30 Blok zajęć ATS (Stage Art)
16:40 – 18:40 ATS® z rekwizytem: wachlarz (równolegle od podstaw i dla zaawansowanych)
18:40 – 19:10 Stretching
19:30 Kolacja
20:30 Wieczorek muzyczno-filmowy
 
Sobota
9:00 – Śniadanie
10:00 – 11:00 Body Art
11:00 – 14:10 Blok zajęć muzycznych i tanecznych z Helm
1) Wprowadzenie do metody “Raqset al Sajat”!
2) Muzyczne wyzwanie: Morroccan!
14:30 Obiad
15:30-19:00 Blok zajęć muzycznych i tanecznych z Helm
3) Choreografia do kultowego utworu Amel!
4) Przejścia, zakończenia i zmiany w rytmie z Markiem i Ling Shien!
19:00 Kolacja
9:00 Hafla z zespołem Helm! Wspólny występ z muzyką na żywo oraz ATSowanie
 
Niedziela
9: 45 Śniadanie
10: 45 Body Art
11:55 – 13:55 ATS® z rekwizytem: manton (równolegle poziom od podstaw i zaawansowany)
14:00 – 15:00 ATS Flow® Class z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Helm
15:00 – 15:30 Relaks
15:30 Pożegnanie
16:00 Obiad
 
_________________________
TIMETABLE:
Thursday
2.00 p.m. Accommodation
3:00 p.m. – 5:40 p.m. ATS® class – technique & communication in dance – Synch Art
5:45 p.m. – 6:45 p.m. ATS Flow® Class
7:30 p.m.- A campfire dinner
 
Friday
9:00 a.m. Breakfast
10:00 a.m – 11:00a.m. Body Art
11:10 a.m. 1:40 p.m. ATS® class – technique & orientation in space- Synch Art
2:00 p.m.- Lunch
3:30 p.m.- 4:30 p.m. ATS class – Stage Art
4:40 p.m. – 6:40 p.m. ATS® with prop: flamenco fan (you can choose between basic and advanced level)
6:40 p.m. – 7:10 p.m. Stretching
7:30 p.m. Dinner
 
Saturday:
9:00 a.m. Breakfast
10:00-11:00 Body Art
 
11:10 a.m.-2:10 p.m. Helm classes:
1) Introduction to the “Raqset al Sajat” method
2) Musical challenge: Moroccan!
 
2:30 p.m. Lunch
3:30 p.m.- 7:00 p.m. Helm classes:
3) Music choreography to Amel!
4) Transitions and endings with Mark and Ling Shien
 
7:00 p.m. Dinner
9:00 p.m. Hafla & Performance with Helm
 
Sunday
9:45 a.m. Breakfast
10: 45 a.m. Body Art
11:55 a.m.- 13:55 p.m. ATS® with prop: flamenco manton (you can choose between basic and advanced level)
14:00 p.m. – 15:00 p.m. ATS Dancing in Flow with live music by Helm
15:00 p.m. – 15:30 p.m. Relaxation
15:30 p.m. Farewell
16:00 p.m. Lunch
 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
 
KADRA:
 
Helm, grupa muzyczna znana tribalowej społeczności tanecznej na całym świecie, powstała na początku lat 90. w Kaliforni. Tworzy własne kompozycje, inspiruje się muzyką z regionu Morza Śródziemnego, a wiele z ich utworów to hity wśród tancerek ATS oraz tancerek orientalnych. Koncertowali w Londynie, Rzymie, Limie, Stambule i na wyspie La Reunion. Oprócz ośmiu własnych albumów (takich jak “Muse Melodic”, “Spice Box”, “Tribal Spirit”, “F’il Waha”, “Tribal Dance – Tribal Drums”) zespół tworzył także ścieżki dźwiękowe do produkcji filmowych i telewizyjnych. Liderami grupy są Ling Shien Bell oraz Mark Bell.
 
♥ ♥ ♥ Ling Shien zaczęła naukę gry na fortepianie w wieku 5 lat, później uczyła się w Konserwatorium Muzycznym w Aix-en-Provence. Zaczęła grać muzykę arabską krótko po spotkaniu Marka w Południowej Kalifornii w 1979 roku i wyjechała do Kairu, potem do Stambułu, aby uczyć się tej sztuki. Ling jest główną kompozytorką muzyki Helmu i ich czołową wokalistką. Czerpie inspiracje z folkloru i z klasycznej muzyki bliskowschodniej. Gra na mizmarze (zurna), akordeonie i zumarze. Jej podstawy taneczne w balecie, tańcu folklorystycznym oraz ATS® wpływa na jej własny styl taneczny oraz pozwala na tworzenie efektywnych choreografii. Jest również autorką artykułów ukazujących się w the Gilded Serpent, w tym tekstu Making Music in Turkey na temat ćwierćtonów granych na Akordeonie.
 
♥ ♥ ♥ Mark Bell
Mark zaczął grać na arabskich bębnach w 1972 roku i w tym samym roku zagrał swój pierwszy koncert dla grupy Bal Anat. Występował przez lata w arabskich i perskich klubach w San Francisco i Los Angeles, a także na wielu imprezach w ramach California Renaissance Faires. Pracował na pełen etat w klubach muzycznych takich jak Bagdad, Casbah, Apadana, Kabaret Teheran i Delila. Mark dużo podróżował i uczył się gry na bębnach w całym świecie arabskim i w Iranie (m.in u Mahmouda Hamouda w Egipcie i Farhadmana w Iranie). To doświadczenie mocno wpływa na jego styl.
Występował także z ormiańskimi i greckimi grupami, a także z zespołami bałkańskimi. W 2005 roku zdobył nagrodę Grammy za album Beautiful Dreamer – Songs of Stephen Foster. Mark gra na darbuce, toumbaku, davulnie, cajonie i tamburynie (riqq) oraz na bębnie obręczowym.
 
 
♥ ♥ ♥ Katarzyna Lidia & Agata Zakrzewska (Siostrzane Studia FCBD®, członkinie The Siren Society – Warsaw ATS Group) poprowadzą dla Was zajęcia ATS®owe i Dialect Movement z rekwizytem.
 
♥ ♥ ♥ Małgorzata Szybiak (Biodra na Wschodzie, tancerka i certyfikowana instruktorka bodyART) poprowadzi dla Was bodyART.
______________________
TEACHERS TEAM
 
Helm is a music group well known in tribal dance community and based in Marin County, CA. It was created in the early 1990’s and since that time has continually expanded their repertoire from original compositions that have become classics in the worlds of Tribal and Belly Dance to traditional music from throughout the Mediterranean region. Helm has been touring internationally with recent performances in London, Rome, Lima, Istanbul, and the island of La Reunion. In addition to their 8 plus albums, Helm has provided sound tracks for both film and television productions. Many collaborations with Carolena Nericcio and Fat Chance Belly Dance make Helm’s music the most known and perfect choice for American Tribal Style Belly Dance. The core of the group are Ling Shien on Arabic woodwinds, accordion, and vocals, Mark Bell on percussion.
 
♥ ♥ ♥ LING SHIEN BELL
Ling Shien’s music studies began with the piano at the age of five. Her formal training in western music continued at the Music Conservatory in Aix-en-Provence. She started playing Arabic music shortly after meeting Mark in Southern California in 1979 and has studied Arabic and Turkish disciplines „at the source” in Cairo and Istanbul. Ling Shien is the primary composer of Helm’s original music and lead vocalist. Her songs draw on her past and continuing studies of folkloric and classical Middle Eastern music. She plays nay, mizmar (zurna), kawala, accordion and zumara. Her dance background in ballet, folk, cabaret, and ATS® (American Tribal Style®) influences both her dance style and her ability to create effective choreographies. Ling Shien has contributed articles to the Gilded Serpent, among them: Making Music in Turkey and Ling Shien Demonstrates Quarter Tone (1/4 Tone) Accordion,
 
♥ ♥ ♥ MARK BELL
Mark started playing Middle Eastern percussion in 1972 and got his first gig that same year playing for Bal Anat. He performed for years in both Arabic and Persian nightclubs in the San Francisco and Los Angeles areas, as well as numerous California Renaissance Faires. He worked full time in nightclubs including the Baghdad, the Casbah, Apadana’s, Cabaret Tehran and Delilah’s. Mark has traveled and studied percussion extensively throughout the Arab world and Iran. A partial listing of percussionist he has studied with include Mahmoud Hamouda in Egypt and Farhadman in Iran. This experience in reflected in his playing.
He has also performed with Armenian and Greek groups as well as Balkan ensembles. He won a Grammy in 2005 on the compilation album Beautiful Dreamer – Songs of Stephen Foster. Mark plays darbuka, toumbak, davul, cajon, and tambourine (riqq) and frame drums.
 
♥ ♥ ♥ AGATA ZAKRZEWSKA & KATARZYNA LIDIA
(FCBD® Sister Studios, members of The Siren Society – Warsaw ATS Group) will teach ATS® classes and Dialect Movement with props for you. They are experienced dancers and teachers with a vast education including the Technique for Teachers certificate and lots of experience in other belly dance styles. Their flamenco inspired Movement Dialect has become more and more popular in the tribal community – they taught workshops in Austria, China, France, Germany, Italy, UK, Ukraine.
 
♥ ♥ ♥ MAŁGORZATA SZYBIAK
(owner of Biodra na Wschodzie, oriental dancer and certified bodyART and pilates instructor) will teach bodyART classes
 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
 
POZIOM ZAJĘĆ
 
Zajęcia będą dostosowane do osób na różnych poziomach, od tancerek mających tylko podstawy po tancerki zaawansowane. Umiejętności, jakie chcemy przekazać – w szczególności te dotyczące techniki, synchronizacji i muzykalności – przydadzą się osobom na różnych etapach tanecznej podróży. Jednak w tym roku oferujemy zajęcia z rekwizytem, które będą prowadzone równolegle: od podstaw i dla osób zaawansowanych w dwóch różnych salach.
W razie wątpliwości – piszcie do nas!
Minimalne wymagane doświadczenie to rok regularnej nauki ATS®u w formacie FCBD.
 
________________________
CLASS LEVEL
 
Classes are adapted to people at different levels, from dancers with only the basics of advanced dancers. The skills we want to teach – especially those concerning technique, synchronization and musicality – are useful to people at various stages of their dance journey. However, this year we offer classes with a prop (flamenco fan and manton) with both levels (prop basics and advanced level with prop) taking place at the same time, so you can choose the class that suits your needs.
If you have any doubt – write to us! The minimum required experience is one year of regular ATS® classes in FCBD format.
 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
 
CENNIK
 
Obóz:
1400 zł przy zapisie do 28 maja
1550 zł przy zapisie po 28 maja
1700 zł przy zapisie po 15 lipca
 
Cena obejmuje wszystkie zajęcia, warsztaty i haflę z zespołem Helm, zakwaterowanie oraz wyżywienie (3 wegańskie posiłki dziennie – od kolacji w czwartek do obiadu w niedzielę)..
Cena nie obejmuje dojazdu.
 
Możliwe rozłożenie na raty
250zł – zaliczka gwarantująca rezerwację miejsca (do zapłaty w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji)
250zł – do 7 czerwca
450zł – do 5 lipca
450zł – do 2 sierpnia
 
Raty po 28 maja:
350 zł – zaliczka gwarantująca rezerwację miejsca (do zapłaty w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji)
600 zł – do 5 lipca
600 zł – do 2 sierpnia
 
Uwaga – w razie wątpliwości napisz do nas, terminy wpłat mogą ulec drobnym negocjacjom – napisz, jak możemy Ci pomóc dotrzeć na nasze wydarzenie :)
 
 
***
Dzień z zespołem Helm – 700 zł
Cena obejmuje warsztaty (6,5h) oraz haflę wraz z występem. Cena nie obejmuje obiadu oraz noclegu (180 zł). Liczba miejsc w ośrodku jest ograniczona, pierwszeństwo mają osoby, które zapiszą się na cały obóz.
Zapisy na tę opcję otworzymy wkrótce, zależnie od ilości chętnych na obóz.
 
______________
 
PRICES:
 
ATS FLOW CAMP:
1) 335 euro – application until 28.05
2) 370 euro – application after 28.05
3) 405 euro – application after 15.07
 
The price includes all activities, workshops and performance at Hafla with Helm, accommodation and meals (3 vegan meals each day – from dinner on Thursday to lunch on Sunday). The price does not include transportation.
 
1) Possible installments:
60 euro – advance payment to confirm the registration (to be paid within 3 days of receiving confirmation of registration)
60 euro – until 7.06
105 euro – until 5.07
110 euro – until 2.08
 
2) Possible distribution in installments in case of application after 28.05
90 euro – advance payment to confirm the registration (to be paid within 3 days of receiving confirmation of registration)
140 euro – until 5.07
140 euro – until 2.08
 
A DAY WITH HELM
Price for Saturday workshops with Helm – 180 euro
 
The price includes 6,5 hours of workshops with Helm, Hafla and performance with a live music prepared during the workshops. The price does not include dinner and accommodation (PLN 180, around 45 euro). The number of places in the resort is limited, priority is given to people who sign up for the entire camp.
We will open registrations to that option soon, depending on the interest in the camp.
 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
 
ZAPISY NA OBÓZ
Zapisy są możliwe tylko przez ten formularz. Odpiszemy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych – dziekujemy za zrozumienie!
https://forms.gle/QceMSoDSPPKTtRAA7
 
Zapisy na pojedynczy dzień z Helmem otworzymy wkrótce!
______________
REGISTRATION FOR THE CAMP
Registration is possible only through this form. Please allow us 3 business days to respond. Thank you!
https://forms.gle/QceMSoDSPPKTtRAA7
 
Registrations for a single workshop day with Helm will be open soon!